hd porno porno hd porno porno

Üstün zekalı çocuklar

5.759 okundu

TANIM: Üstün ve özel yetenekli çocuklar yaratıcılık, sanat ve akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon, performans ve görev sorumluluğu gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için uygun imkanlara gereksinim duyan çocuklardır. Zeki çocuk ile üstün yetenekli çocuklar arasındaki farklar ise;
ZEKİ ÇOCUK                                   ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK

Okulu sever.                                            Öğrenmeyi sever.

Bilgileri emer.                                             Bilgilerle oynar.

Yanıtları bilir.                                            Sorular sorar.

Soruları yanıtlar.                               Ayrıntıları görür.

Kolaylıkla öğrenir.                               Zaten biliyordur.

Tam olarak öğrenmesi                                  Tam olarak öğrenmesi
6-8 tekrarla olur.                               1-2 tekrarla olur.

Düşünceleri anlar.                              Soyutlamalar yapar.

Anlamı yakalar.                                          Varsayımlar ortaya atar.

Doğru olarak kopya eder.                             Yeni bir desen yaratır.

Doğru bir sonuçtan hoşlanır.                       Karmaşıklıktan hoşlanır.

İyi fikirleri vardır.                               Çılgın ve saçma gelen düşüncelere sahiptir.

Dikkatini yoğunlaştırır.                            Hem zihinsel hem de fiziksel olarak katılır.

İyi ezberler.                                        İyi tahmincidir.

Teknikçidir.                                        İcatçıdır.

Çok çalışır.                                       Çalışmaz görünse de sınavlarda başarılıdır.

Öğrendiği kadarıyla tatmin olur.            Öğrendiği ile yetinmez.

Yaşıtlarından hoşlanır.                         Yetişkinleri tercih eder.

ÖZELLİKLERİ:
Zihinsel Gelişim Özellikleri:
Çok Küçük Yaşlarda ileri Düzeyde Sözcük Dağarcığı: Üstün zekalı çocukların çoğunluğunun göstermiş olduğu en belirgin özelliklerden birisidir, örneğin: Çocukların çoğu, iki yaş dolaylarında iki sözcüklü tümceler kurar “Köpek var” gibi. Aynı yaşlarda üstün zekalı bir çocuk ise “Arka bahçede çiçeklerimizi koklayan kahverengi bir köpek var” türünde tümce kurar.
Dikkatli Gözlem ve Merak: Üstün zekalı çocuklarda olay ve nesneleri ayrıntılarına kadar gözleme ve nedenlere ilişkin merak çok küçük yaşlarda gelişmeye başlar, örneğin: Şeffaf bantların yapımına ilişkin bir dizi soruyla ayrıntılı yanıtlar elde etmeye çalışabilir. Şeffaf bandın bir tarafını yapışkan diğer tarafını düz yapan nedir? Nasıl bir makinayla bandın yapışkan yeri makinaya bulaşmadan çıkmaktadır? Bant rulosunu açtığımız zaman niçin yapışkan kısım diğer kısma yapışır? vb. sorularla yanıtlar bulmaya çalışır.
Bilginin Çeşitliliğini Anımsama: Üstün zekalı çocuk, ana-baba ve öğretmenlerini geçmiş yaşantılarının ayrıntılarını anımsayarak şaşırtırlar. Örneğin, altı yaşındaki bir üstün zekalı çocuk, bir müzeyi gezip döndükten sonra, orada görmüş olduğu bir aracı gerçeğine uygun olarak çizebilir.
Dikkati Bir Noktaya Toplama Süreci: Bir yaşındaki üstün zekalı çocuk beş dakika ya da daha çok uzun bir süre kendisine okunan bir masalı dikkatini dağıtmadan dinleyebilir. Daha büyük yaştakiler ise bir kitap ya da kendisine anlatılan bir konuyu tümüyle anlatabilir.
Karmaşık Kavramları Anlama ve İlişkileri Algılama Soyut Düşünme Yeteneği: Ortalama yetenekli dört yaşlarındaki bir çocuk, ana ve yavru hayvanlarla ilgili kitapların resimlerine merakla bakar. Aynı yaşlardaki üstün zekalı çocuk ise ana ve yavrulardan hangilerinin birbirlerine daha çok benzediği hususu ile ilgilenir. Ya da beşinci sınıf öğrencilerine “Fakir olsaydınız ne olurdu?” konulu bir kompozisyon ödevi verilse, öğrencilerin büyük çoğunluğu ya “yeterli param olmazdı” ya da “aç kalırdım” diye yanıt verecektir. Ancak üstün zekalı bir çocuktan şöylesi bir yanıt beklemek olasıdır, “fakir olmak sadece diğer insanlar da fakir değilse sorundur. Eğer herkesin az parası varsa, herkes daha az harcayacaktır ve her şey de daha ucuz olacaktır”.
İlgi Alanlarının Çeşitliliği ve Genişliği: Üstün zekalı çocuklar çeşitli konulara ilgi göstermektedirler. Bu ilgileri oldukça yoğun olmaktadır. Bir ay hayvanlarla ilgilenirse öbür ay tamamen farklı bir konuya örneğin yabancı dile ilgi duyabilir.
Başkalarını ve Kendini Eleştirme Yeteneği: Üstün zekalı çocuklar kendilerini ve çevresindekileri iyi biçimde değerlendirirler, insanların söyledikleri ile yaptıkları arasındaki farklılıklara dikkat ederler. Ancak kendilerini daha çok eleştirirler. Örneğin, yüzme yarışında birinci gelen üstün zekalı bir çocuktan “En az bir dakika daha önce yarışı bitirebilirdim” yanıtını almak olasıdır.
Diğer Alanlarda Üstün Yetenekli Çocukların Özellikleri: Görsel ve yapım sanatları ya da psikomotor alanlarda üstün yetenekli olan çocuklar anlıksal açıdan üstünlük gösteren ve yukarıda özellikleri belirtilmeye çalışılan çocuklara benzer özellikler gösterirler. Ayrıca bunlara ek olarak üstünlük gösterdikleri alanlara ilişkin (yaratıcılık, fiziksel yeteneklilik v.b) yeterliklerini çok küçük yaşlarda göstermeye başlarlar. Resim alanında üstün yetenekli olan bir çocuk, sınıf arkadaşları bir insan resminde burun, göz, kulak ve ağzı doğru yerlerine koymaya çalışırken motosiklete binmiş adam resmi çizebilir. Yaratıcılık yetenekleri olan çocuklar, anlıksal açıdan üstünlük gösterenlerden bir çok yönde farklılık göstermektedirler. Alışılmış mantık kalıpları dışında düşünme, bağımsız düşünme, rahat davranma v.b özellikler göstermektedirler. Bu çocuklar gelişim basamaklarını yaşıtlarından önce tamamlar.
Sosyal Alandaki Yetenek Özellikleri:

•         Kendilerine güvenirler. Kendileriyle ilgili farkındalık düzeyleri yüksektir.
•         Duyarlıdırlar, empati yetenekleri gelişmiştir.
•         Sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlanırlar.
•         Yeniliklerden hoşlanır, yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyum sağlarlar.
•         Amaçlarına ulaşmaktan ve başarıdan zevk duyarlar.
•         Espri yetenekleri vardır. Yaratıcı öyküler anlatır ya da yazarlar.
•         Değişik konularda zor metinleri okumaktan keyif alırlar.
•         Başkalarıyla kolayca işbirliği yaparlar. Başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar.
•         Grup içinde lider olurlar. Sınıf arkadaşları tarafından yeni fikir kaynağı ve grup lideri olarak görülürler.
•         Azimli ve sabırlıdırlar. Sorumluluk duyguları gelişmiştir. Sorumluluk almayı ister ve bunu yerine getirmekten hoşlanırlar.
Öğretmene Öneriler
Üstün zekalı çocuklar için özel eğitim önlemlerinin alınmamış olması nedeniyle, olağan eğitim ortamları içinde düzenlemelerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu düzenlemelerin sınıf öğretmeni tarafından yapılması gerekmektedir. Olağan sınıflarda uygulanabilecek önlemler şöylece belirlenebilir.
•   Bu özellikler, öğretmeni paniğe düşürmemelidir. Çünkü normal bir öğretmen, çeşitli açılardan üstün zekalı çocuklara kaynaklık ve önderlik yapabilir.
•   Öğrenci sınıf çalışmalarına karşı istekli ve ilgili olmayabilir. Bunun nedeni sınıf etkinliklerinin yeterince uyarıcı olmamasından olabilir. Bunu gidermek için, proje çalışmaları, ilgi alanlarını çeşitlendirme ve daha üst konularla programı derinlemesine ve dikey zenginleştirme yapması gerekir. Konuların sunumunda ve öğrenilmesinde tekrara dayalı anlatımlardan , ödevlerden rutin iş ve görevlerden kaçınmak gerekir.
•   Sınıf içinde çocukların problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için çocukların yeteneklerine uygun zorlayıcı sorular sorabilir, okuma parçaları vererek bunları tartışabilirler.
•   Bu çocukların diğerlerinden fazla bilgiye sahip olmak, çok soru sormak, sık espri yapmak gibi özellikleri kabul edilmelidir.
•   Derslerle ilgili olarak araştırma ağırlıklı ek ev ödevlerinin verilmesi gerekir.
•   Sınıf düzeyini temel almaksızın konularda kendi hızlarına göre ilerlemelerine fırsat tanınmalıdır. Bu konuda teftiş yapan denetçilerin de uyarılması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir.
•   Ayrıca öğretmen kesinlikle öğrencinin kendisine ve arkadaşlarına üstün zekaya sahip olduğunu vurgulamamalıdır. Sınıf içinde diğer çocuklardan ayrı tutulmamalı, aynı sorumluluklar her çocuk için geçerli olmalıdır.
•   İlgilendikleri alanlarda proje çalışmaları yapmasına ve sınıf arkadaşlarına sunarak paylaşmasına olanak tanımalıdır. Uygulaması hemen pratik olmayan ya da hemen olası görülmeyen yaratıcı fikirlerini dinlememek, ertelemek ya da red etmek çocuğun zihinsel kapasitesini geliştirmesini
•   .İleride mutsuz ve başarısız olmaması için doğru şekilde yönlendirme yapılmalıdır. Bunun için de çocuğun yaparak ve yaşayarak öğrenmesine fırsat verilmelidir. Öğrencinin fiziksel olarak aktif olabilmesi; denemek ve keşfetmek  istediği her şeyi güvenlik duygusu ve sınırları içinde yapabilmesi önemli bir ihtiyaçtır.
•   Üstün yetenekli çocukların eğitimi için özel önlemler alınmadığında çocukların yeteneklerinin körelmesi söz konusu olabilir. Bu çocuklar için hazırlanan eğitim programları değişik yetenek düzeylerine ve alanlarına cevap verecek nitelikte ve esneklikte düzenlenmelidir. Geliştirilecek eğitim programlarının bu öğrencilerde geliştirmeye çalışacağı beceri ve yetenekler şunlar olabilir.
v     Problem çözebilme
v     Yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünebilme,
v     Araştırma, inceleme ve deney yapabilme,
v     Olayları ve olguları bilim-teknoloji-toplum ilişkisi içinde inceleme,
v     Sağlıklı iletişim kurabilme
v     İşbirliği yapabilme,
v     Liderlik becerilerini geliştirebilme,
v     Bağımsız çalışabilme, insiyatif kullanabilme,
v     Sorumluluk alabilme, karar verebilme, riski göze alabilme,
v     Olumlu benlik kavramı geliştirebilme.
Ülkemiz şartlarında üstün yeteneklilerin eğitimi büyük ölçüde anne baba ve öğretmenlerin gayretlerine bırakılmıştır. Okul ve ailede egemen yetiştirme modeli, farklılığı değil benzerliği sorgulamayı değil cevapları bilmeyi, kendi başına davranmayı değil düzeni sürdürmeyi temel almaktadır. Bu tek tipçi eğitim anlayışı çocuklar için sınırlandırıcı olmakta, gelişmelerini olumsuz etkilemektedir.
kaynak: http://www.muglaram.net/ustun_ve_ozel_yetenekli_cocuklar.asp

%d blogcu bunu beğendi: